Semináře

Všechny semináře jsou vedeny interaktivní formou, teoretické základy dané problematiky jsou doprovázeny řadou praktických příkladů i náměty k zamyšlení. Samozřejmostí je poskytnutí materiálů okamžitě využitelných v praxi účastníků.

Semináře na míru

Potřebujete vytvořit seminář s konkrétním tématem pro pedagogický sbor vaší školy nebo pro jeho část?

Po vzájemné dohodě je možné uskutečnění semináře na základě potřeb vaší školy či školského zařízení s vyváženým zastoupením znalostní a dovednostní složky i s potřebnou časovou dotací a v daném termínu.

Otevřené semináře

Potřebujete si osvěžit či přímo osvojit některé téma z oblasti vedení lidí?

Využijte nabízené otevřené semináře, ve kterých si kromě znalostí a dovedností i sdělíte zkušenosti s kolegy z jiných škol nebo školských zařízeních.

Semináře na míru

Učitel ve vyučovací hodině

Co všechno musí dělat učitel ve vyučovací hodině? Je to jenom odborná vzdělávací složka nebo ještě něco navíc? A jsou výsledky závislé jen na práci v rámci hodiny? Nebo záleží i na přípravě a reflexi? A co motivace žáků, kázeň, hodnocení? Otázek a položek mnoho, ale cesta k přípravě efektivní hodiny existuje – a s jejím vymezením pomůže seminář Učitel ve vyučovací hodině, který logicky uspořádá všechny uváděné položky a ještě umožní výměnu zkušeností mezi účastníky.

Analýza školy a plán jejího rozvoje

Jak to vlastně vypadá u nás ve škole? Co všechno bychom měli analyzovat, abychom znali vše, co posunuje školu vpřed? Obsah semináře se opírá o kritéria České školní inspekce Kvalitní škola, účastníci na základě znalosti své školy tato kritéria vyhodnotí a tím vytvoří podklad pro stanovení cílů rozvoje školy pro další období.

Rozvoj pedagogů

Na co zaměřit rozvoj každého jednotlivého pedagoga? A jak zjistit, zda jsou rozvojové cíle pedagogů v souladu s cíli školy? Seminář vychází ze SWOT analýzy pedagoga a na jejich základě stanoví plán dalšího rozvoje. Důležitou součástí semináře je sebereflexe pedagga, konkrétně práce s portfoliem.

Týmy jako základ spolupráce učitelů

Máte ve škole šikovné kolegy a hledáte cesty, jak nastavit jejich spolupráci, aby byla co nejefektivnější a pomáhala dosáhnout cíle školy? Váháte, koho zvolit do čela týmu a jaké pravomoci mu nastavit? Seminář pomůže vytvořit systém týmů ve vaší škole, bude se zabývat kritérii pro výběr vedoucího týmu i náplní činností týmu. Tím vším bude podpořena účast pedagogů na vedení školy a usnadní se i práce řediteli školy.

Termín: 16.4.2020, 11.00 – 15.00 (agentura Olchavová)

Máte zájem o seminář na míru? Tak mě neváhejte kontaktovat.

Otevřené semináře

Efektivní hospitace

Chcete mít přehled o práci svých učitelů ve vyučovací hodině a hledáte cesty, jak to udělat co nejefektivněji? Seminář vychází z teoretického vymezení této činnosti a následně ukazuje cesty, kdo může hospitaci realizovat, jakými způsoby a také na co se v rámci hospitace zaměřit. Výstupem semináře je hospitační protokol umožňující výstižné sledování práce učitele ve vyučovací hodině.

Materiály ke stažení

Vedení porad

Efektivně vedená porada je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení. Ale co si pod termínem „efektivní porada“ představit.? Seminář se zaměří na přípravu porady (cíle, účastníci, prostředí), její hladký průběh i na často opomíjenou reflexi. Samozřejmostí je aplikace sdělovaného do školní praxe i vytvoření vhodného prostředí pro sdílení zkušeností.

Materiály ke stažení

Hodnocení pedagogických pracovníků

Hodnocení pracovníků je nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka. Hodnotit své učitele musí tedy i ředitel školy, jenže, na rozdíl od jiných vedoucích pracovníků, má svou práci mnohem těžší. Práce učitele je různorodá a její výsledky jsou často obtížně uchopitelné. Co všechno je tedy možné v práci učitele objektivně hodnotit? Jaké nástroje využít? A může někdo řediteli školy s hodnocením učitelů pomoci? Obsahem semináře je nalezení odpovědí na výše položené otázky včetně získání množství materiálů okamžitě využitelných v praxi ředitelů škol a školských zařízeních.

Materiály ke stažení

Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli

Funkce zástupce ředitele není rozhodně jednotvárná, činností, které má vykonávat, je mnoho. A ani jeho postavení není jednoduché, často plní funkci prostředníka mezi oběma stranami, ředitelem i učiteli. Obsahem semináře je nejen vymezení potřebných kompetencí zástupce, které jsou pro výkon činnosti nezbytné, ale také konkrétní popis jednotlivých činností a jejich aplikace do školského prostředí. Seminář je vhodný nejen pro zástupce, kteří získají nové pohledy a inspirace pro svou funkci, ale také pro ředitele, kteří kromě výše uvedeného se v rámci semináře mohou zamyslet nad výběrem svého zástupce a poslechnout si názory z jiných škol.

Materiály ke stažení

Třídní učitel z pohledu vedení školy

Potřebujete najít k dané třídě toho „správného“ třídního učitele a nevíte, jak ho vybrat? Zaměříme se nejen na výběr třídních učitelů, ale také na jejich pracovní náplň, motivaci, hodnocení a odměňování. Dotkneme se také spolupráce třídních učitelů s ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky i zákonnými zástupci. Zkrátka se zamyslíme nad vším, co se týká třídních učitelů z pohledu vedení školy a nezapomeneme ani na výměnu vlastních zkušeností.

 

Materiály ke stažení

Personální činnosti ve školní družině

Seminář Personální činnosti ve školní družině volně navazuje na seminář Základy managementu pro vedoucí vychovatelky (i vychovatele). Účastníci se tentokrát seznámí se základními personálními činnostmi, které budou, stejně jako v předchozím semináři, aplikovány do jejich práce vedoucích vychovatelek (i vedoucích vychovatelů) školních družin. Samozřejmostí jsou okamžitě využitelné materiály i vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností.

Materiály ke stažení

Základy managementu pro vedoucí vychovatelky (i vychovatele)

Školní družina je nedílnou součástí základní školy a vedoucí vychovatelka (či vychovatel) nebo dokonce zástupce pro školní družinu je vedoucím pracovníkem, který musí ovládat řadu manažerských funkcí. Seminář se sice opírá o vymezení základních manažerských funkcí, ale ty vzápětí aplikuje do praxe školních družin. Účastníci navíc obdrží i množství okamžitě využitelných materiálů a také si vymění řadu inspirativních nápadů.

Materiály ke stažení

Rozvojové plány školy i pedagogů

Základním východiskem semináře jsou kritéria České školní inspekce Kvalitní škola, prostřednictvím kterých je provedena vstupní analýza situace, ve které se škola nachází. Z této analýzy si každý účastník vybere položky platné pro svou školu a na jejich základě si stanoví rozvojové cíle školy a následně i položky plánu rozvoje školy. V druhé část semináře je účastníkům předložen návrh na analýzu rozvojových potřeb učitele a následné stanovení jeho rozvojových cílů i rozvojového plánu, které souvisí s cíli školy.

 

 

Materiály ke stažení

Týmy

Máte ve škole šikovné kolegy a hledáte cesty, jak nastavit jejich spolupráci, aby byla co nejefektivnější a pomáhala dosáhnout cíle školy? Váháte, koho zvolit do čela týmu a jaké pravomoci mu nastavit? Seminář pomůže vytvořit systém týmů ve škole nebo školském zařízení, bude se zabývat kritérii pro výběr vedoucího týmu i náplní činností týmu. Tím vším bude podpořena účast pedagogů na vedení školy a usnadní se i práce řediteli školy.

Materiály ke stažení

Jak se učí učitelé

Pedagogičtí pracovníci mají legislativou danou povinnost dalšího vzdělávání? Ale jak toto vzdělávání v praxi realizovat? Obsah semináře vychází z analýzy vzdělávacích potřeb pedagogů, následně vymezuje plán vzdělávání i jednotlivé metody (a to i v rámci pracoviště), a to vše završuje reflexe vzdělávání včetně zjištění jeho efektivity. Prostor je věnován i portfoliu učitele jako jedné ze vzdělávacích možností.

Začínající učitel

Začínající učitel to rozhodně nemá jednoduché. Od začátku musí jet naplno, úlevy téměř neexistují a jeho adaptace probíhá v rámci běžné školní praxe. Cílem semináře je zajištění zkušenostmi ověřené adaptace začínajícího učitele v co největší šíři. Seminář má tři základní části: učitel a žáci, učitel a ostatní dospělí a já učitel. První část, učitel a žáci, popisuje přípravu, realizaci a zpětnou vazbu vyučovací hodiny, součástí je i motivace žáků a zvládání kázně. Druhá část se zaměřuje na spolupráci s ostatními dospělými ve škole, a to jak s rodiči (komunikace, třídní schůzky, řešení konfliktů), tak i s kolegy (práce v týmu, řešení projektů). Třetí část se obrací k samotnému začínajícímu učiteli a seznamuje ho se základy legislativy, prací třídního učitele a dotkne se i sebeřízení.

Změna školy jako manažerská výzva

Chcete ve své škole provést změnu, která proběhne v klidu? Potřebujete si ujasnit kroky, pomocí kterých budete změnu realizovat? Hledáte cesty, jak zapojit své podřízené a nadchnout je pro novou situaci? V rámci semináře si nejen projdeme vše výše zmiňované, ale ještě bude prostor pro sdílení zkušeností i inspiraci od ostatních účastníků.

Máte zájem o otevřený seminář? Tak mě neváhejte kontaktovat.